Jämförelse av Adam Smith, Thomas Robert Malthus, David Ricardo & John Stuart Mill.

4) Jämför Adam Smith, Thomas Robert Malthus, David Ricardo och John Stuart Mills ekonomiska tänkande. Vad hade de gemensamt? Vad skilde dem åt?

I grunden var samtliga dessa herrar för frihandel och laissez-faire. Staten skulle inte blanda sig in i individernas och marknadernas angelägenheter utan dessa skulle få verka fritt. Marknaden, menade de, finner optimala lösningar på ekonomiska problem. Protektionism och merkantilism kritiserade de. De förespråkade utilitarism och menade att den totala nyttan av en åtgärd är det mest intressanta och det som bör vara avgörande vid ett beslut. Att ge dem betäckningen “liberala” är fullständigt korrekt.

Adam SmithAdam Smith såväl som John Stuart Mill hade dock uppfattningen att det fanns fall där det kunde behövas undantag från denna generella regel. De var således inte för laissez faire fullt ut i dess mest extrema form utan några som helst regleringar. Den person av ovanstående herrar som kanske hårdast förespråkade frihandel och därmed var en tung kritiker till protektionism var David Ricardo.i Han såg inga som helst anledningar till att ens ha importtullar på säd, vilket under hans livstid var något som sysselsatte många människor i hans egna land. Han var således emot den Corn Law som fanns i Storbritannien under tiden. Med bakgrund av denna lag, som höll uppe priset på säd och därmed stärkte markägarnas makt, drog David Ricardo slutsatsen att markägarnas intressen var motstridiga gentemot samhällets i övrigt. Deras egenintresse, till skillnad från de andra samhällsgruppernas, gynnade inte alls samhället utan endast dem själva. Detta var väldigt problematiskt eftersom han samtidigt ansåg att sjunkande vinster i samhället endast berodde på bristen på bördig mark.ii Adam Smith å andra sidan menade istället att alla individers egenintresse i längden gynnar samhället. David Ricardo delade dock Adam Smiths syn på kapitalackumelation och tillväxt.

Såväl Adam Smith som Thomas Robert Malthus lade stor vikt vid moral. Att individerna i ett samhälle har moraliska värderingar var ett grundläggande krav om samhället skulle kunna utvecklas och blomstra. Moralen krävdes för att rättsväsendet skulle fungera.

Både Thomas Robert Malthus och David Ricardo var båda emot den Poor Law som fanns i Storbritannien under deras livstid. Poor Law var det den lag som formaliserade olika åtgärder för de fattiga i samhället. Åtgärderna bestod bland annat av vård och omhändertagande av dem som inte kunde arbeta av olika skäl samt att sätta de som kunde arbeta i arbete. Motiveringen till att lagen skulle tas bort var att lagen faktiskt, enligt kritikerna, kunde resultera i att antalet fattiga personer växte i antal. Individers beroende av staten ökade vilket även det ogillades. Andra klassiker höll inte med om detta.iii Införandet av Poor Law var något som var väldigt omdiskuterat under denna tidsperiod.

John Stuart Mill var starkt inspirerad av de ekonomiska teorier David Ricardo presenterade. Han använde dessa som grund men lade mycket större vikt vid efterfrågan för att förklara värdet på en vara än vad David Ricardo men även Adam Smith gjort tidigare. Detta gav John Stuart Mill möjligheten att förklara dels att kostnaden för en vara kunde variera beroende på kvantiteten som producerades men även.iv John Stuart Mill och David Ricardo delade Thomas Robert Malthus teori om befolkningstillväxt samtidigt som de drev det ekonomiska tänkandet åt ett politiskt håll jämfört med den morala ansatsen som Adam Smith och Thomas Robert Malthus haft tidigare.

admin