Vad innebär arbetsvärdeläran?

7) Vad innebär arbetsvärdeläran? Hur använde Karl Marx sin arbetsvärdelära för att förklara exploatering? Vilken kritik finns av arbetsvärdeläran? Vad anser du?

Karl Marx menade att värdet av en vara låg i tidåtgången för det arbete som lades ner för att producera denna.i Detta värde var inte samma sak som pris, vilket andra tidigare ekonomer hade hävdad. Detta är utgångspunkten och basen för hans teori om exploatering.

Exploatering förklarade Karl Marx, har sin grund i att det är en skillnad på arbetskraft och arbete. Arbetskraft är kostnaden för produktionen mätt i arbetad tid medan arbete är den faktiska tid arbetaren har arbetat. Arbetaren får betalt för sin arbetskraft som denne sålt till kapitalisten, medan kapitalisten får betalt för arbetet när denna säljer varan som producerats. Skillnaden mellan dessa, överskottet som uppstår, är vinsten. Överskottet är således ett mervärde som arbetskraften skapar åt kapitalisten. Arbetaren kan själv inte få del av det här mervärdet trots att det är denne själv som skapat det av den anledningen att kapitalisterna är de som äger produktionsmedlen. Arbetaren hamnar därmed i en stark beroendeställning till kapitalisten. Arbetaren är helt enkelt tvungen att sälja sin arbetskraft för att tjäna ihop till sitt leverne och blir därmed exploaterad. Karl Marx menade även att arbetskraft i sig är den enda varan som har egenskapen av att kunna producera varor till ett större värde än vad den själv är värd. Med detta som bakgrund går det att dra slutsatsen att exploatering är en direkt konsekvens av det kapitalistiska systemet.

Kritik som riktas mot arbetsvärdeläran består bland annat av att värdet för en vara skulle grunda sig på tidåtgången för att producera denna. Många kritiker menar istället att det är marginalnyttan som avgör värdet och priset på en vara. De demonstrerar detta genom att visa exempel på varor där värdet är högt samtidigt som den förbrukade tiden för att producera denna är låg. Således kan inte den sålda arbetskraften för att producera varan vara lika med värdet. Därmed förkastas hela Karl Marx resonemang om värdelära.iii

Karl MarxJag anser att Karl Marx teori hade relevans när den formulerades och presenterades. Denna teori om värdelära, likt flertalet av de andra teorierna som presenterades av andra klassiker, känns väldigt förankrad i den tidsepok som rådde vid tillfället. Barn av deras tid så att säga. Undersöker man ett brett spann av olika varor på olika marknader idag, inser man tämligen snart att hans teori helt enkelt inte håller. Värdet på flera varor som till exempel dyrbara metaller skiftar inte i den takt som tidåtgången för att producera dem gör. Efter tiden som passerat sedan Karl Marx död har stora förändringar skett i samhället. Den teknologiska utvecklingen tillsammans med sociala reformer har genom åren givit arbetarklassen större möjligheter till att inte sälja sin arbetskraft för att klara sin överlevnad. Idag värderas till exempel information och kunskap mycket högre medan tillgångar som maskiner, i flesta fall, lägre än vad de gjorde under Karl Marx tid. Dessa förändringar har gjort att en individ ur arbetarklassen har större möjlighet till att ”skapa” och bidra till sin egen försörjning.

Som exempel kan konsultsektorn inom IT-branschen nämnas. Hela konsultsektorn är ett utmärkt exempel på ett område där det är möjligt att starta mindre företag med blygsamma medel men ändå generera betydande profit per anställd. Andra exempel är IT-företag som Google, vilka startats av ett fåtal personer i en källare utan några större investeringar i form av dyra maskiner. Googles börsvärde har på bara några få år ökat till att vara större än många företag med stora tillgångar i form av maskiner eller mark. Detta anser jag vore näst intill omöjligt på den tiden Karl Marx verkade. Vad det gäller det faktiska mervärdet och exploateringen av arbetskraften, anser jag det på gott och ont vara själva incitamentet för att en kapitalist ska ta och investera tid och kapital i något produktivt.

Jag delar således uppfattningen Nassau Senior har, att mervärdet är belöningen kapitalisten får för att inte konsumera kapitalet utan investera det.iv Utan detta incitament, anser jag att, skulle det finnas värre arbetstillfällen och därmed färre arbetare i arbete. Detta mervärde gynnar således arbetaren, även om denne inte får behålla det, samt samhället i stort.

admin