Adam Smith

Adam Smith (1723 – 1790), skotsk filosof och politisk ekonom/nationalekonom. Anses vara den ekonomiska liberalismens fader och myntade även uttrycket “den osynliga handen”.

Adam Smiths gravHan verkade, tillsammans med bland annat James Stuart Mill och David Hume, under en period som brukar kallas den skottska upplysningen. Hans mest kända verk är The Theory of Moral Sentiments (1759) och An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (1776). Dessa två verk gjorde Adam Smith känd som liberalismens fader.

I Wealth of Nations försöker Adam Smith reda ut vad som skapar väldstånd för en nation. Slutsatsen han drar är att det är arbetsdelningen som gör det möjligt. Arbetsdelningen definerat som att produktiviteten kan höjas om människor specialiserar sig på olika uppgfter istället för att försöka behärska flera olika arbetsprocesser. För att detta ska vara möjligt krävs dock att att de olika arbetsmomenten och de färdiga produkterna knyts ihop och samverkar, detta genom den fria marknaden. Marknadsekonomin fungerar i sin tur för på grund av den konkurrens som uppstår.  Bagaren försöker baga det bästa brödet han kan, skräddaren sy de bästa plagg han kan och så vidare. Det egna vinstintresset kan således om det dirigeras av konkurrensen vara för allmänhetens bästa. Härigenom leds ekonomin som av en “osynlig hand“, skriver Adam Smith, till ett gott resultat som är det bästa för konsumenterna. Uttrycket “den osynliga handen” är ett viktigt och centralt begrepp inom liberalism och kapitalism.

Adam Smith var väldigt kritisk till de merkantilistiska idéerna som hade ett starkt fäste under 1600-talet innan liberalismens frammarsch. Till skillnad från merkantilisterna ansåg han att den fria marknaden är självreglerande och självt finner optimala lösningar på ekonomiska problem. Adam Smith förespråkade således en “låt gå-politik”, laissez faire. Detta eftersom marknaden historiskt har löst resursallokeringsproblem bättre än människor har genom olika regleringar. Samhället skulle istället blomstra om den enskilde individen fick den frihet den behövde för att göra det den var mest lämpad att göra. Helt utan statlig inblandning skulle dock inte samhället fungera. Adam Smith insåg att staten behövdes för uppgifter som försvar, rättsväsende och dylik.

Betonade sambandet mellan:

  • ekonomisk och politisk frihet
  • privat äganderätt och en rättsstat
  • nyttomaximerande individer och samhällets utveckling

Adam Smith sammanfattade och utvecklade i sina verk viktig ekonomisk och politisk teori som utvecklats under flera epoker innan honom. Bland annat kan man se inspiration från grekisk filosofi, skotsk moralfilosofi, romersk rättsteori, brittisk statsteori och ekonomiskt tänkande under 1700-talet. Adam Smith såg alla dessa som en enhetlig kunskapsmassa och inte separata dicipliner.

Han definerade även:

  • Marknadspriser“: Priser på kort sikt, dessa kan variera men återkommer alltid till jämnvikt, det naturliga priset.
  • Naturliga priser“: Priser på lång sikt, där utbud möter efterfrågan.
  • Konkurrens: Kräver en stor grupp av säljare och köpare, att dessa individer känner till förutsättningarna avseende profit, löner och ränta samt att där finns frihet för resurser att röra sig obehindrat. Exempel: ifall marknadspriset på en vara är högre än det naturliga, så kommer resurser att flytta sig till produktionen av denna vara och priset kommer att falla tillbaka på grund av ökad konkurrens.
  • Internvention: Ifall marknaden inte kan tillgodose samhällelgt nödvändiga nyttgiheter måste staten göra detta. Främst försvar och rättsväsende samt för att skydda nya industrier.

För en jämförelse av Adams Smiths politik gentemot andra klassiker se avsnittet Jämförelse av Adam Smith, Thomas Robert Malthus, David Ricardo & John Stuart Mill.

admin