John Maynard Keynes

John Maynard Keynes (1883-1946), brittisk nationalekonom och filosof. Lade grunden för keynesianismen och var väldigt inflytelserik för etablerandet av den del inom nationalekonomin som kallas makroekonomi

John Maynard Keynes var utan tvekan sin tids mest inflytelserika ekonom. Redan som ung var han en väldigt begåvad inom matematik och blev antagen vid Cambridge University år 1902, där hans far även var professor. Efter första världskriget deltog John Maynard Keynes i de fredsförhandlingar som hölls i Versailles. I sin bok The Economic Consequences of the Peace (Fredens ekonomiska följder), som kom ut efter kriget, analyserade han fredsfördraget och kom fram till att det skadestånd Tyskland var tvungna var orimligt stort. Skadeståndet hotade att helt lägga landets ekonomi i ruiner menade han. Mycket riktigt så var det precis det som hände. I och med detta blev John Maynard Keynes världsberömd.1936 gav Keynes ut boken The General Theory of Employment, Interest and Money, där han förkastade den “klassiska” teorin och istället drog slutsatsen att endast en aktiv finanspolitik, som stimulerade efterfrågan, kunde få bukt på den höga arbetslösheten. För låg efterfrågan var huvudorsaken till massarbetslösheten. Under och efter andra världskriget var detta synsätt det rådande i hela västvärlden. Senare var John Maynard Keynes även en av arkitekterna bakom systemet med fasta växelkurser som dominerade världsekonomin under mer än två decennier.

Andra av John Maynard Keynes ekonomiska tankar i kort:

  • Multiplikatoreffekter, se avsnittet multiplikatoreffekt, var något väldigt viktigt och skulle tas vara på och nyttjas.
  • När räntan faller men människor ändå väljer att hålla mer och mer pengar, på grund av deflationen till exempel, skapar en så kallad likviditetsfälla. Lägre räntor leder inte nödvändigtvis till mer investeringar och ökad konsumtion.
  • Kritiserade neoklassikernas deduktiva metod och betonade att ekonomi är en samhällsvetenskap.
  • Uttalande det välanvända citatet “in the long run we are all dead“, med vilket han menade att uppoffringar idag måste ge utdelning inom rimlig tid för att vara försvarbara.

admin