Joseph Alois Schumpeter

Joseph Alois Schumpeter (1883-1950) var en nationalekonom som främst blivit känd för sina studier av ekonomisk utveckling

Hans arbete kännetecknas av en väldig bredd. Schumpeter forskade om konjunkturer; tillväxt, doktrinhistoria och ekonomiska system. Målet var att framställa och beskriva det ekonomiska livets helhet och växelverkan. Lade stor vikt vid att inkludera institutionella och politiska faktorers påverkan på ekonomin.

För Joseph Schumpeter var entreprenören den centrala personen i samhällsekonomin och därmed även den drivande kraften. Det var denna entreprenör som skapade tillväxt och omvandling genom att upptäcka nya möjligheter att kombinera saker och ta chanser. Enligt honom var inte det viktigaste i den ekonomiska utvecklingen mer tillväxt av redan existerande produkter och tjänster utan av omvandling och utveckling. Det nya skulle med andra ord ersätta det gamla. Dessa nya radika innovationer skulle leda till nödvändig nedbrytning av existerande strukturer.

I hans viktigaste verk, Capitalism, Socialism and Democracy, förutspår Schumpeter, precis som Karl Max, kapitalismens undergång. Joseph Schumpeter menade att kapitalismen skulle bli för framgångsrik och därmed bli förstelnad. Entreprenören kommer gradvid att möta ett mer fientligt klimat som inte förstår behovet av entreprenörskap

admin