Deflation

Vad är och innebär deflation?

Kort innebär deflation en sänkning av den allmänna prisnivån, det vill säga den raka motsatsen till inflation. Om priset på enstaka varor eller i enskilda branscher faller är det ej tal om deflation. Det kan bero på att varans kvalitet försämrats och att priset därmed följt med nedåt. Det kan även bero på att produktiviteten i just den branschen stigit och konstnaderna därmed fallit tillsammans med priset. Att den allmänna prisnivån faller, betyder att penningvärdet i sin tur ökar. Skulle mängden pengar i samhället minska skulle samma effekt uppstå.

Deflation skulle i teorin kunna uppstå vid snabba tekniska utvecklingar i många branscher eller ökad konkurrens i hela ekonomin. Under 1990-talet förekom just detta tack vare informationsteknologins snabba utveckling samt omfattande avregleringar. Här var deflationen något positivt. Detta scenario ska dock ses om ett undantag. Sett till historien har deflation oftast varit förknippad med ekonomiska tillbakagångar och depressioner, vilket såklart ses om något negativt.


Oförutsedda deflationer gynnar de som sparat kapital, eftersom pengar blir mer värda, medan det omvända gäller för de som lånat kapital. I inflationssamhället gäller det att konsumera snabbt, gärna på lån, innan priserna stiger. I deflationssamhället är det istället bättre att skjuta upp sin konsumtion så länge som möjligt i väntan på att priserna ska falla, så att det blir ännu billigare att köpa det man vill ha. Här finns det risk för en så kallad deflationsspiral. Deflationsspiralen yttrar sig genom en låg efterfrågan som ger fallande priser, förväntan om fortsatt deflation sänker efterfrågan ännu mer, vilket för att priserna faller ytterligare, vilket gör att människor mindre benägna att konsumera och så fortsätter det.

Deflationer är ej vanligt förekommande utan får allt ses som undantagsfall.

admin