Globalisering

Vad är och innebär globalisering?

Globalisering är den politiska, ekonomiska och kulturella process som pågått i världen under lång tid, men det är på senare den tagit rejäl fart. Globaliseringen har möjliggjorts bland annat av den snabba tekniska utvecklingen. Globalisering innebär att ekonomier och gränser öppnas. Till globaliseringen bidrar ökad världshandel, flöden av kapital, människors rörlighet, spridning av information, kunskap och tekniker samt avreglering.

  • Ur en ekonomisk synvinkel innebär det till exempel framväxten av internationella företagskoncerner med den ökande makt dessa företag får i världsekonomin. Det innebär även att de får en mer gränslös/icke nationell profil. Produkterna från ett visst företag kan utvecklas i land X, tillverkas i land Y och säljas i huvudsak i land Z. Det blir med andra ord allt svårare att identifiera hemvisten för dem.
  • Kulturellt brukar framväxten av en massproducerad enhetskultur åsyftas. Coca Cola och Hip-Hop är något som idag konsumeras såväl i USA som Tanzania, Bali, Japan och Australien.
  • Politiskt är det en förskjutning av makten uppåt till överstatliga eller mellanstatliga organ på nationalstaters bekostnad som sker. Organ som arbetar för en ökad globalisering är till exempel EU, FN och Världsbanken.
admin