Malthusianism

Vad är och innebär malthusianism?

Malthusianism är en nationalekonomisk teori döpt efter dess upphovsman Thomas Robert Malthus. Teorin går kort ut på att befolkningen ökar snabbare än vad produktionen av mat gör. Det finns ingen gräns för hur mycket befolkningen kan öka men det finns det för maten. Det antagande Malthus då gjorde var att befolkningen tenderar öka med en geometrisk faktor medan produktionen av mat endast ökar med en aritmetisk faktor. Eftersom befolkningen ökar i snabbare takt än maten så kommer det bli brist på mat i världen, med svält som följd. Thomas Robert Malthus påstod att fattigdomen aldrig kan besegras genom växande produktivitet, och som en följd av detta började hans anhängare förespråka olika slags regleringar för barnafödande. Dessa regleringar var nödvändiga för den ekonomiska tillväxten och välståndet. Samtidigt avvisar han dock lönenivåer som överstiger vad som behövs för livets nödtorft. Får en arbetarfamilj ökade inkomster leder detta nämligen till att de skaffar sig ytterligare barn, som då också har förutsättningar att överleva.

Denna ekonomiska teori fick ett enormt internationellt genomslag under de första årtionenda under 1800-talet, och under 1900-talet omformulerad och benämnd som nymalthusianism.

admin