Multiplikatoreffekt

Vad är och innebär begreppet multiplikatoreffekt?

Myntades av John Maynard Keynes i sin bok The General theory of employment, interest and money. Kort sammanfattat går den ut på att en ökning av konsumtion eller investeringar, ökar inkomster mer än den ursprungliga ökningen, en så kallad multipel ökning. Detta på grund av att den ursprungliga ökningen av konsumtionen leder till att fler antälls som i sin tur får lön som de spenderar, vilket driver på nya investeringar och så vidare.

Används som en del i kontracyklisk politik: för att komma till rätta med arbetslösheten måste staten gå in och handla varor och tjänster. Den aggregerade efterfrågan förskjuts uppåt.

En politik som Sverige använt sig flitigt av genom åren.

admin