Ekonomiska inriktningar som merkantilism & fysiokrati

1) Redogör kort för de viktigaste ekonomiska inriktningarna före klassikernas genombrott. Vilken inverkan hade antikens ekonomi och arabiskt tänkande på senare västerländskt tänkande?

Det var under antiken som tänkandet kring begränsade resurser först tog form och kretsade då främst kring hushållet med markägaren, hans familj och slavar. Rikedomar skapades helst och främst genom jordbruk eller via krig i form av krigsbyten. Under antiken utvecklades det framför allt två stycken idéer som jag anser står sig än idag. Den första rör specialiseringen av arbete som Xenophon presenterade. Han insåg att i små städer var människor tvungna att arbeta med flera olika typer av yrken, medan i stora städer var efterfrågan så pass stor att människorna kunde börja specialisera sig för ett specifikt yrke. Specialiseringen gjorde att storstadsborna blev bättre och effektivare än människorna i de små städerna. Denna insikt, som Xenophon får anses vara först med, utvecklades senare av andra till att även innefatta specialisering av enskilda uppgifter inom ett visst yrke. Specialisering av uppgifter var något som började användas väldigt extensivt i och med industrialiseringen och som fortsätter än idag, främst i fabriker. Nästa idé rör det rättväsende som romarna utvecklade och som skulle möjliggöra att ekonomin fungerade på ett tillfredställande sätt. Att avtal skall hållas, förutsatt att de ingåtts frivilligt, var tillsammans med äganderätten grunden för det romerska rättssystem som väst anammat. Utan ett väl fungerande rättssystem som både ställer krav men även skyddar inblandade parter skulle handel bli väldigt svårt att bedriva, speciellt i en större skala. Dessa synsätt från antiken får anses vara de viktigaste från den tidsperioden.

De viktigaste synsätten som arabiskt tänkande introducerade för väst är, enligt mig, nyttan med handelsmän. Handelsmän var de som inte gjorde annat än bedrev handel, samt en ny och utökad syn på pengar. Handelsmännen, ansåg muslimerna, hade en viktig plats i ekonomin eftersom de indirekt sammanförde människor som hade överskott av en viss vara med andra som hade ett underskott av samma. Detta var något som skulle gynna alla inklusive handelsmannen som kunde ta en modest avgift för besväret. Dagens handelsmän har titlar som agenturer, grossister och återförsäljare. Samtliga har de en viktig funktion och är direkt livsnödvändiga för de företag som inte har möjlighet eller planer på att ha egna distributionskanaler. Man kan lätt tänka sig att många entreprenörer hade valt att inte starta bolag ifall det inte funnits specialiserade bolag för denna typ av verksamheter. Pengar menade muslimerna var nödvändigt för att ekonomin överhuvudtaget skulle fungera samt att det fanns ett värde i att ha pengar liggande som en tillgång. Detta då pengar kunde användas direkt utan att säljas först, vilket var något som behövdes göras med andra typer av tillgångar.

 Merkantilism, denna inriktning var den dominerande i Europa efter medeltiden fram till 1700-talet. Vad innebär då merkantilism? Dess främsta kännetecken den var åsikterna om att: det ekonomiska systemet var ett nollsummespel med en vinnare och en förlorare vid varje transaktion och därmed låg den egna nationen i direkt konkurrens med övriga samt vikten av en stark stat som skulle se till att nationen utvecklades så bra som möjligt. En god utveckling menade merkantilisterna förutsatte bland annat utvecklandet av industri, bildande av ett exportöverskott samt lagring av dyrbara metaller. Förutsättningarna och genomförandet av de merkantilistiska idéerna skilde sig så pass mycket mellan de inblandade länderna att de olika aktionerna hos denna inriktning snarare kan ses som lösningar på specifika nationella problem än som en del av en ideologi med ett tydligt och väldefinierat mål. Merkantilism är ändock en viktig del av den ekonomiska historien. Se avsnittet om merkantilism för ytterligare beskrivning.

Fysiokrati var en inriktning som utvecklades i mitten av 1700-talet. Anhängarna, fysiokraterna, ansåg att en nations välstånd helt berodde på hur mycket dess jordbruk kunde producera. Anledningen till att de drog denna absoluta koppling mellan jordbruk och välstånd var att jordbruket var det enda som kunde producera ett överskott och därmed vinst. En vinst där intäkterna av produktionen var högre än kostnaderna för samma. Industrin menade de producerade inte denna vinst. Detta var med bakgrund mot de nya framsteg som gjordes inom jordbruket där det med nya metoder blev möjligt att börja producera stora överskott. Fysiokraterna ansåg även att staten inte skulle blanda sig in marknadens angelägenheter utan individens egenintresse skulle göra att denne började producera de saker som gynnar honom själv mest och därmed skulle det ekonomiska systemet fungera optimalt. Ett annat kännetecken var vikten de lade vid omsättningen av pengar. Fysiokraterna tittade på den kommers som historiskt växt upp vid framgångsrika jordbrukssamhällen och drog slutsatsen att handel var nödvändig för befolkningen och deras uppehälle.

admin