En marknad under olika förhållanden. Utbud, efterfrågan & prisbildning.

2) Redogör för hur en marknad fungerar under olika förhållanden, till exempel varumarknaden, arbetsmarknaden och penningmarknaden. Vilken roll spelar utbudet och efterfrågan för prisbildningen på en marknad? Vad händer med priset om utbuds- respektive efterfrågeöverskott uppstår?

En beskrivning av arbetsmarknaden bör enligt mig börja med samhället där marknaden verkar. Det är nämligen det samhället i stort efterfrågar i form av varor och tjänster som styr vad de enskilda arbetsgivarna väljer att producera.i Valen arbetsgivarna gör här för att tillgodose efterfrågan och därmed generera profit ligger därmed som grund för den kompetens som kommer att behövas och efterfrågas på arbetsmarknaden. Samhällets önskemål är således det som indirekt reglerar lönerna för alla branscher.

När efterfrågan på IT-tjänster i samhället ökade starkt i slutet av 1990-talet uppstod det till en början en brist på arbetskraft, ett så kallad efterfrågeöverskott. Högskolorna och universiteten examinerade inte studenter fort nog vilket ledde till att studenter erbjöds anställning innan de ens var klara med utbildningen. Efterfrågan var stor och sysselsättningen ökade med effekten att marknadslönerna och konsultarvodena i branschen steg.

IT-bubbla I och med att IT-bubblan ”sprack” ett antal år senare var många företag antingen tvungna att säga upp personal eller så gick de i konkurs, ofta både och. Helt plötsligt uppstod det nu ett mycket stort utbudsöverskott då efterfrågan på arbetskraft sjönk kraftigt. Här går det att dra en koppling till John Maynard Keynes som menade att just efterfrågan var det som styrde produktionen och därmed efterfrågan på arbetskraft.ii En intressant parentes här är att initialt steg genomsnittlönen inom IT-branschen trots den ökade arbetslösheten. Förklaringen var dock inte märkligare än att arbetstagarna som blev uppsagda först var de som blev anställda sist, hade minst arbetslivserfarenhet och då även hade lägre lön än de övriga. När dessa sades upp steg genomsnittlönen i branschen först trots att det var allt annat än goda tider i och med en låg efterfrågan med stort utbud. Efter hand när utbudsöverskottet fått verka sjönk genomsnittlönen på grund av de sänkningar som gjordes av löner och arvoden. Trots detta anställdes inte människor i den takt som de blev uppsagda. Den ”klassiska” förklaringen till arbetslöshet, på grund av för höga löner iii, gällde således inte här. Arbetsgivarna hade nämligen ingen anledning att anställa fler arbetstagare oavsett till vilken lön eftersom efterfrågan på deras kunskap helt enkelt inte fanns. Den ”klassiska” förklaringen håller därmed inte, enligt min mening, för denna typ av bransch men stämmer säkerligen för branscher som producerar livsnödvändiga varor och tjänster. Livsnödvändiga varor som spannmål, läkemedel i viss mån även kläder kommer alltid att efterfrågas oavsett vilken konjunktur ekonomin för tillfället befinner sig i. Eftersom själva behovet finns går det att applicera förklaringen om för höga löner för de branscher som producerar just dessa.

Utbudsöverskottet i IT-branschen dröjde sig kvar när det uppstod ett, vad jag anser vara, frivilligt matchningsproblem och således även frivillig arbetslöshet. Anledningen till denna syn är att efterfrågan på arbetskraft fanns fortfarande, dock inte inom den bransch dessa arbetstagare verkade. Att ta ett annat, ofta kanske sämre betalt, arbete inom en annan bransch var något många tvekade att göra initialt. Har en arbetstagare studerat i flera år med målet att verka inom en viss bransch, försöker nog denna person vid en eventuell uppsägning främst finna ett nytt arbete inom samma. Om detta till slut inte visar sig vara möjligt provas andra yrken och branscher. Detta är något som till stor del möjliggörs av arbetstagarnas arbetslöshetsförsäkring.

Från och med år 2004 började vändningen för denna tidigare krisdrabbade bransch. Såväl den offentliga som den privata sektorn började återigen köpa IT-relaterade tjänster. Arbetslösheten minskade, marknadslönerna och konsultarvodena började åter röra sig uppåt. Cirkeln var nu sluten.

admin