Samlad produktion & ekonomisk tillväxt. Förutsättningar & drivkrafter bakom.

8) Hur mäts samlad produktion och ekonomisk tillväxt? Vad anser olika riktningar (från klassiker till nya tillväxtteorin), om förutsättningarna och drivkrafterna för den långsiktiga ekonomiska tillväxten?

Den samlade produktionen för en nation kallas bruttonationalprodukt. Bruttonationalprodukten, populärt förkortad BNP, består av värdet för alla färdiga produkter som tillverkats ett specifikt år i ett visst land. BNP kan räknas fram på två sätt, från tillverkningsidan och användningsidan. Räknas BNP fram från tillverkningsidan, inkluderas endast färdiga produkter i kalkylen. Anledningen till detta är för att man vill undvika att räkna saker som till exempelvis råvaror dubbelt och därmed få ett felaktigt BNP i slutändan. Rågen som ingår i brödet vill man alltså inte räkna både när det lämnar jordbruket samt när det lämnar bageriet i form av en limpa. För att möjliggöra detta, räknas endast den förädling och värdeökning som alla företag bidrar med. Från användningsidan räknas de sätt som en nation kan nyttja de varor och tjänster som producerats. Här kan BNP nyttjas till konsumtion, investeringar samt utrikeshandel. Adderas konsumtionen, investeringarna samt deltat av utrikeshandeln, skillnaden mellan exporten och importen, får man till slut BNP. Tillväxten, det vill säga, ökningen av BNP mäts genom att jämföra det avslutande årets BNP med det föregående årets.

Klassikerna som byggde vidare på den grund Adam Smith lade. Smith ansåg att förutsättningarna för att få en tillväxt var arbetsdelning och expansion av marknader. Arbetsdelning eftersom den ökade produktiviteten och därmed värdet av de producerade varorna. Expansionen av marknader var nödvändig för att den sociala arbetsdelningen var begränsad till den marknad den verkade på. För att då kunna specialisera sig ytterligare krävs det att marknaden expanderar.i Adam Smith menade även att ackumulation av kapital var en förutsättning för att arbetsdelning ska kunna ske. Kapitalackumulation leder till investeringar, vilket i sin tur leder till nyttjandet av produktiv arbetskraft. Det är denna produktiva arbetskraft som skapar mervärde och tillväxt.ii Den sista förutsättningen är att det finns ett utbyggt rättsväsende, för utan det skulle inget av ovanstående fungera.iii Detta var det dominerande synsättet under tidsperioden som klassikerna verkade.iv

Keynesianernas, som var anhängare av John Maynard Keynes, syn på tillväxten är att den ska stimuleras av staten. Staten kan med hjälp av offentliga medel öka samt dämpa efterfrågan på varor och tjänster inom landet. Tyngdpunkten lades just på efterfrågan och därmed även kvantiteter eftersom de ansåg att priser inte är mer flexibla än vad de är. Istället är det antalet sålda och osålda produkter som indikerar efterfrågan och som företagen i sin tur anpassar sin produktion efter.v Som en del i att rättfärdiga och förklara syftet med statlig inblandning, använde keynesianerna den så kallade multiplikatoreffekten. Den innebar att om staten till exempel spenderar ännu en krona, kommer denna krona leda till att individen eller företaget som får denna krona spenderar ytterligare och den som får ta del av deras peng spenderar ytterligare och så vidare. Det uppstår en ”snöbollseffekt” där den slutgiltiga effekten är mycket större än den ursprungliga. En förutsättning för att detta ska fungera är att nationen i fråga har en tillräckligt stor offentlig sektor som gör detta möjligt.vi

Schumpeteriansk teori utgår från att drivkraften bakom ekonomisk tillväxt är entreprenören. Denna entreprenör är den som genom att ta chanser skapar innovationer. Innovationerna i sin tur skapar nya marknader och nya möjligheter till tillväxt.vii Tillväxt genom utveckling är således viktigare än tillväxt genom redan existerande produkter och tekniker. För att detta ska vara möjligt krävs goda institutioner som gynnar entreprenörskap. Institutionerna består av väl fungerande myndigheter, lagar men även mindre påtagliga företeelser som ideologi och kultur. Joseph Schumpeter var först med att tilldela entrepenören en så viktig o betydande roll för den ekonomiska tillväxten.

Klas Eklund gör i boken Vår Ekonomi den subjektiva bedömningen att den ”nya ekonomin” innefattar starka statsfinanser, ökade avregleringar och globalisering samt fokus på låg inflation och ny teknik. Detta ska sammantaget leda till ökad tillväxt samtidigt som inflationen hålls under kontroll.viii För att detta ska vara möjligt krävs det, enligt mig, ett gynnsamt företagsklimat som ger inhemska företag goda möjligheter att konkurrera med utländska aktörer när olika avregleringar tas bort. Med tanke på att fokus delvis ligger på ny teknik, anser jag att en annan viktig del att belysa är utbildning. Gynnsamma förhållanden i form av möjligheter till studielån och stipendium för de som behöver samt en hög internationell standard på utbildningen. Först då kan ny teknik både nyttjas samt utvecklas inom landet.

admin